RBD-953 Compensation For Pride Shinreidokan: Rui Hizuki, Harumi Sagawa